Lexikon-Lemma über Interkulturelles Geschichtslernen

Print Friendly, PDF & Email

Kör­ber, Andreas (2012): “Interkul­tureller Geschicht­sun­ter­richt.” In: Horn, Klaus-Peter; Kem­nitz, Hei­de­marie; Marotz­ki, Win­fried; Sand­fuchs, Uwe (Hgg.; 2012): Klinkhardt Lexikon Erziehungswis­senschaft. Bd. 2. Bad Heil­brunn: Klinkhardt (UTB 8468); ISBN: 9783825284688 , S. 116.

Print Friendly, PDF & Email

Ein kurz­er neuer Beitrag zum interkul­turellen Geschichtslernen:

Kör­ber, Andreas (2012): “Interkul­tureller Geschicht­sun­ter­richt.” In: Horn, Klaus-Peter; Kem­nitz, Hei­de­marie; Marotz­ki, Win­fried; Sand­fuchs, Uwe (Hgg.; 2012): Klinkhardt Lexikon Erziehungswis­senschaft. Bd. 2. Bad Heil­brunn: Klinkhardt (UTB 8468); ISBN: 9783825284688 , S. 116.