Ankündigung: Neuer Sammelband erscheint am 5. Oktober 2020.

Hinz, Felix; Kör­ber, Andreas (Hg.) (2020): Geschicht­skul­tur – Pub­lic His­to­ry – Ange­wandte Geschichte. Geschichte ler­nen in der Gesellschaft: Medi­en, Prax­en, Funk­tio­nen. Uni-Taschen­büch­er GmbH; Van­den­hoeck & Ruprecht. Göt­tin­gen: UTB; Van­den­hoeck & Ruprecht. ISBN: 9783825254643

Hinz, Felix; Kör­ber, Andreas (Hg.) (2020): Geschicht­skul­tur – Pub­lic His­to­ry – Ange­wandte Geschichte. Geschichte ler­nen in der Gesellschaft: Medi­en, Prax­en, Funk­tio­nen. Uni-Taschen­büch­er GmbH; Van­den­hoeck & Ruprecht. Göt­tin­gen: UTB; Van­den­hoeck & Ruprecht. ISBN: 9783825254643
hhttps://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/geschichte/geschichte-des-20.-jahrhunderts/55594/geschichtskultur-public-history-angewandte-geschichte